Dňa 4.3.2015 a 5.3.2015 boli v ZŠ s MŠ Hrušov zrealizované prvé hodiny so zameraním na rozumné hospodárenie s dažďovou vodou a ochranu klímy. Taktiež prebehlo i druhé strtnutie žiakov v ekokrúžku.

Vyučovacie hodiny boli odučené v rámci projektu S modoru školou k lepšej klíme v rámci programu Modré školy “Blue schools“. Správcom programu je Úrad vlády SR.

Hodny boli odučené formou zážitku v ročníkoch : 1., 2., 4., 5., 7., 8.

Na prvých hodinách sme žiakov oboznámili s projektom, s využitím dažďovej vody, s rozumným hospodárením človeka v prírode, s významom mokradí a dažďových záhrad. Hodiny boli okrem prezentácií doplnené o rôzne aktivity, rovesnícke vzdelávanie a kreatívnu činnosť, prostredníctvom ktorých žiaci lepšie chápali danú tému.

© foto: Daniel Macko