eeagrants-jpg„Mysli globálne, konaj lokálne“

Projekt S Modrou školou k lepšej klíme je financovaný z grantov Islandu, Lichtenštajska a Nórska prostredníctvom Finančného mechanizmu EHP a zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky. Spolufinancované zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky. Výška grantu je 39 175 eur. Partnerom projektu je Občianske združenie Campanula.

Cieľmi projektu je prispôsobenie sa zmene klímy pomocou zvyšovania vsakovania dažďovej vody a vzdelávania mládeže i dospelých. Výstupmi z tohto projektu bude jazierko plnené dažďovou vodou, dažďová záhrada ako miesto vsakovania, workshopy a kurzy pri rôznych príležitostiach, ekokrúžok na ZŠ Hrušov a kurzy pre učiteľov. V neposlednom rade bude výstupom projektu metodická príručka na budovanie dažďových záhrad na školách.

(viac informácií)

Projektová zmluva na stiahnutie tu.